Nisma për Mishngrënësit e Mëdhenj në rajonin Dinarik-Ballkan-Pindos

Bashkëpunimi dhe shkëmbimi në nivel rajonal për menaxhimin e jetës së egër

Në rajonin Dinarik-Ballkan-Pindos, zonë e rëndësishme për biodiversitetin, gjenden lloje dhe habitate të mbrojtura. Ariu i murrmë (Ursus arctos), Ujku (Canis lupus) dhe Rrëqebulli euroaziatik (Lynx lynx), duke përfshirë nënllojin e rrezikuar rrëqebullin e Ballkanit (Lynx lynx balcanicus), tejkalojnë kufijtë kombëtarë dhe rajonal. Koordinimi ndërkombëtar për menaxhimin e tyre është thelbësor për ruajtjen e tyre në nivel afatgjatë.

Kush jemi ne

Rajoni Dinarik-Ballkan-Pindos është një nga rajonet me diversitet të lartë biologjik në Evropë. Në këtë zonë të rëndësishme për biodiversitetin, gjenden lloje dhe habitate të mbrojtura, si Ariu i murrmë (Ursus arctos), ujku (Canis lupus) dhe rrëqebulli euroaziatik (Lynx lynx), duke përfshirë nënllojin e rrezikuar rrëqebullin e Ballkanit (Lynx lynx balcanicus).

Platforma

Platforma për rajonin Dinarik-Ballkan-Pindos #DiBaPi është një format shkëmbimi që mbledh së bashku vendimmarrësit kombëtar dhe palë të interesit, për të diskutuar mbi menaxhimin për mishngrënësit e mëdhenj: si çështje të përditshme, por edhe për bashkëpunimin afatgjatë.

Nisma

Nisma e rajonit Dinarik-Ballkan-Pindos #DiBaPi, afron palët e interesit dhe qeveritë duke inkurajuar një shkëmbim dhe bashkëpunim të hapur në projektet në vijim. Nëse organizata juaj dëshiron të bëhet pjesë, na informoni.

Rajoni

Vendet e përmendura në vijim të përfshira në këtë nismë dhe që kanë marrë pjesë në takimet e platformës janë: Shqipëria, Bullgaria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Greqia, Kosova1, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Sllovenia.

1 ër këtë nismë, Kosova përmendet në përputhje me Rezolutën  1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.