© F1lter 88/ Pexels
Vendndodhja: Crno jezero

Praktikë e mirë

Biblioteka e dokumenteve të dobishme

Mishngrënësit e mëdhenj në Dinaridet:
Menaxhimi, Monitorimi, Kërcënimet dhe Konfliktet

Ky raport bazë vlerëson situatën në lidhje me statusin aktual të mishngrënësve të mëdhenj, menaxhimin dhe monitorimin e tyre, kërcënimet dhe konfliktet në Rajonin Dinarik.

Rezultatet e projektit Carnivora Dinarica

Ky projekt u fokusua në tre sfida kryesore të përbashkëta në lidhje me menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj midis Kroacisë dhe Sllovenisë. Këto po trajtonin boshllëqet në menaxhimin ndërkufitar të mishngrënësve të mëdhenj, duke reduktuar rreziqet që kërcënojnë mishngrënësit e mëdhenj (veçanërisht presioni në rritje i njerëzve) dhe duke rritur ndërgjegjësimin për rolin që luajnë mishngrënësit e mëdhenj në ekosistem.

Mbrojtja e pronës nga mishngrënësit e mëdhenj

Shkarkoni broshurën për reduktimin e dëmtimeve të mishngrënësve të mëdhenj.

Ne jemi mysafirë në natyrë

Shkarko broshurën:

Çfarë ndryshimi bëjnë mishngrënësit e mëdhenj

Poster mbi përfitimet e ekosistemit të ofruara nga mishngrënësit e mëdhenj

Videot e projektit

Video nga projekti që përshkruan bashkëjetesën me mishngrënësit e mëdhenj dhe masat për mbrojtjen e bagëtive

Lista për luajtje e të gjitha videove të Carnivora Dinarica