Politikat e privatësisë

Deklarata e Politikës së Mbrojtjes së të Dhënave në internet për www.adelphi.de

Ne jemi të kënaqur që jeni të interesuar për shërbimet tona dhe duam të sigurohemi që mendoni se keni ardhur në vendin e duhur – duke përfshirë edhe kur bëhet fjalë për mënyrën se si ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale. Ne e marrim shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne dëshirojmë që ju të dini kur mbledhim të dhëna, çfarë të dhënash mbledhim dhe si i përdorim ato. Më poshtë, do të gjeni detaje mbi llojin e të dhënave personale që mbledhim, për shtrirjen e të dhënave të mbledhura, për arsyet pse e bëjmë këtë dhe për çfarë i përdorim të dhënat e mbledhura. Ju mund t’i kontrolloni këto detaje në faqen tonë të internetit në çdo kohë.

Për të siguruar që të dhënat tuaja personale të mbeten të sigurta, ne sigurojmë që të dhënat tuaja të mbrohen nga qasja nga palët e paautorizuara dhe nga zbulimi i paautorizuar. Të dhënat tuaja nuk do t’u jepen palëve të treta pa autorizim.

Nëse keni ndonjë pyetje ose sugjerim në lidhje me këtë politikë të të dhënave, ose në lidhje me mbrojtjen e të dhënave në përgjithësi, ju lutemi mos ngurroni të kontaktoni me zyrtarin tonë (të jashtëm) të mbrojtjes së të dhënave nën detajet e kontaktit më poshtë.

I. Emri dhe adresa e kontrollorit
Kontrolluesi siç përcaktohet në Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave dhe ligjet e tjera për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme në nivel kombëtar në shtetet anëtare të BE-së ose rregullore të tjera që lidhen me mbrojtjen e të dhënave është:

adelphi
Alt-Moabit 91
10559 Berlin
Gjermania

Telefon: +49 (30) 8900068-0
Faks: +49 (30) 8900068-10
email: office@adelphi.de
Faqja e internetit: https://www.adelphi.de

II. Emri dhe adresa e zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave
Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave të kontrollorit është:

Sema Karakas
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Thielenplatz 3
30159 Hanover
Gjermania

Telefoni: +49 (511) 330603-26
email: privacy@adelphi.de
Faqja e internetit: https://www.althammer-kill.de

III. Informacione të përgjithshme rreth përpunimit të të dhënave
1. Shtrirja e përpunimit të të dhënave personale
Ne i përpunojmë të dhënat personale të përdoruesve tanë vetëm në masën që kërkohet për të ofruar një faqe interneti funksionale dhe për të ofruar përmbajtjen dhe shërbimet tona. Ne i përpunojmë rregullisht të dhënat personale të përdoruesve tanë vetëm nëse përdoruesit përkatës kanë dhënë pëlqimin e tyre. Përjashtimi i vetëm nga kjo është kur në fakt është e pamundur për ne që të marrim pëlqimin paraprak dhe përpunimi i të dhënave lejohet ligjërisht.

2. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale
Kur marrim pëlqimin përkatës të subjekteve të të dhënave për përpunimin e të dhënave të tyre personale, neni. 6 paragrafi 1 pika a e Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) shërben si bazë ligjore.

Kur ne kemi nevojë të përpunojmë të dhëna personale për qëllime të përmbushjes së një kontrate, dhe subjekti i të dhënave është palë në kontratë, neni. 6 paragrafi 1 pika b e GDPR shërben si bazë ligjore. Kjo vlen edhe për përpunimin e nevojshëm për të akomoduar përgatitjet për lidhjen e një kontrate.

Kur përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm që kompania jonë të përmbushë një detyrim ligjor, neni. 6 paragrafi 1 pika c e GDPR shërben si bazë ligjore.

Kur përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për mbrojtjen e interesave jetike të subjektit të të dhënave ose atyre të një individi tjetër, nen. 6 paragrafi 1 pika d e GDPR shërben si bazë ligjore.

Kur përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat legjitime të kompanisë sonë ose të një pale të tretë, dhe interesat e tilla nuk mbizotërohen nga interesat, të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave, neni. 6 paragrafi 1 pika f të GDPR shërben si bazë ligjore.

3. Fshirja e të dhënave dhe periudha e ruajtjes së të dhënave
Të dhënat personale të subjektit të të dhënave do të fshihen ose bllokohen sapo të përmbushet qëllimi për të cilin janë mbledhur. Të dhënat mund të mbeten të regjistruara përtej kësaj periudhe nëse të tilla specifikohen në legjislacionin evropian ose kombëtar nga rregulloret, ligjet ose dispozitat e tjera të Bashkimit Evropian, të cilave kontrolluesi i nënshtrohet. Të dhënat do të fshihen gjithashtu nëse skadon periudha e ruajtjes së specifikuar në standardet e mësipërme, përveç rastit kur përfundimi ose përmbushja e një kontrate kërkon që të dhënat të mbeten të regjistruara më tej.

IV. Sigurimi i faqes në internet dhe krijimi i skedarëve të log
1. Detajet dhe shtrirja e përpunimit të të dhënave
Sa herë që aksesohet në faqen tonë të internetit, sistemi ynë regjistron automatikisht të dhënat dhe informacionin në lidhje me kompjuterin që hyn.

Të dhënat e mëposhtme regjistrohen:

Informacion mbi llojin dhe versionin e shfletuesit të përdorur
Sistemi operativ i përdoruesit
Ofruesi i shërbimit të internetit të përdoruesit
Adresa IP e përdoruesit
Data dhe ora e hyrjes
Faqet e internetit nga të cilat sistemi i përdoruesit arrin në faqen tonë të internetit
Faqet e internetit që sistemi i përdoruesit akseson nga faqja jonë e internetit
Këto të dhëna regjistrohen gjithashtu në skedarët e regjistrit të sistemit tonë. Këto të dhëna nuk ruhen së bashku me asnjë nga të dhënat e tjera personale të përdoruesit.

2. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave
Baza ligjore për regjistrimin e përkohshëm të këtyre të dhënave në dosjet tona të regjistrit është arti. 6 paragrafi 1 pika f GDPR.

3. Qëllimi i përpunimit të të dhënave
Sistemi ynë duhet të regjistrojë përkohësisht adresën IP në mënyrë që të sigurojë faqen e internetit në kompjuterin e përdoruesit. Kjo kërkon gjithashtu që adresa IP e përdoruesit të mbetet e regjistruar gjatë gjithë sesionit.

Regjistrimi i të dhënave në skedarët e regjistrit është i nevojshëm për të siguruar që faqja e internetit funksionon siç duhet. Të dhënat më tej na ndihmojnë të optimizojmë faqen e internetit dhe të sigurojmë që sistemet tona kompjuterike të mbeten të sigurta. Asnjë e dhënë nuk përpunohet për qëllime marketingu në këtë kontekst.

Qëllimet e mësipërme përbëjnë gjithashtu interesat tona legjitime në përpunimin e të dhënave sipas nenit. 6 paragrafi 1 pika f GDPR.

4. Periudha e ruajtjes së të dhënave
Të dhënat fshihen sapo nuk kërkohen më për të arritur qëllimin për të cilin janë regjistruar. Në lidhje me të dhënat që regjistrohen për të siguruar faqen e internetit, të dhënat nuk kërkohen më sapo të përfundojë sesioni përkatës.

Në lidhje me të dhënat që regjistrohen në skedarët e regjistrit, të dhënat nuk kërkohen më pas katërmbëdhjetë ditësh më së voni. Të dhënat mund të mbeten të regjistruara për më gjatë. Nëse po, adresat IP të përdoruesve fshihen ose bëhen të pagjurmueshme për të bërë të pamundur identifikimin e klientit që hyn.

5. E drejta e kundërshtimit dhe opsionet për shmangie
Faqja e internetit nuk mund të sigurohet pa regjistrimin e të dhënave dhe funksionimi i faqes në internet është i pamundur pa ruajtjen e të dhënave në skedarë log. Përkatësisht nuk ka asnjë mundësi që përdoruesi të kundërshtojë.

V. Përdorimi i cookies
1. Detajet dhe shtrirja e përpunimit të të dhënave
Faqja jonë e internetit përdor cookie. Cookies janë skedarë teksti të ruajtur në shfletuesin e internetit ose nga shfletuesi i internetit në kompjuterin e përdoruesit. Kur një përdorues hyn në një faqe interneti, një cookie mund të ruhet në sistemin operativ të përdoruesit. Kjo cookie përmban një varg karakteresh unike që lejon faqen e internetit të identifikojë shfletuesin kur ai hyn përsëri në faqen e internetit.

Ne përdorim cookie për të përmirësuar përvojën e përdoruesit kur hyjmë në faqen tonë të internetit. Disa nga elementët e faqes sonë të internetit duhet të jenë në gjendje të identifikojnë shfletuesin që hyn edhe pasi të jetë larguar nga faqja.

Të dhënat e mëposhtme regjistrohen dhe transferohen në cookies:

Disponueshmëria e JavaScript në shfletues
Faqja jonë e internetit përdor më tej cookie që lehtësojnë analizën e sjelljes së përdoruesve në shfletimin në ueb.

Kjo mund të sjellë transferimin e të dhënave të mëposhtme:

ID-ja e përdoruesit e krijuar rastësisht
Koha e hyrjes së parë
Koha e hyrjes së fundit
Numri i vizitave
Të dhënat e përdoruesit të regjistruara në këtë mënyrë pseudonimizohen përmes masave teknike. Nuk mund të përdoret për të identifikuar përdoruesin që hyn. Këto të dhëna nuk ruhen së bashku me asnjë nga të dhënat e tjera personale të përdoruesit.

2. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave
Baza ligjore për përdorimin e cookies për përpunimin e të dhënave personale është arti. 6 paragrafi 1 pika f GDPR.

3. Qëllimi i përpunimit të të dhënave
Qëllimi i përdorimit të cookie-ve teknikisht të nevojshme është të lehtësojë përdorimin e faqes sonë të internetit për përdoruesit. Disa nga funksionet e faqes sonë të internetit nuk do të funksionojnë pa përdorur cookies. Këto funksione kërkojnë që shfletuesi të njihet përsëri pas largimit dhe kthimit në faqen tonë të internetit.

Funksionet e mëposhtme kërkojnë cookie:

Zbulimi i mbështetjes JavaScript
Të dhënat e përdoruesit të regjistruara në cookies teknikisht të nevojshme nuk përdoren për të krijuar profile të përdoruesve.
Ne përdorim skedarë analizash për të përmirësuar cilësinë e faqes sonë të internetit dhe përmbajtjes së saj. Kukitë e analizës na tregojnë se si përdoret faqja e internetit dhe në këtë mënyrë na lejojnë të vazhdojmë ta përmirësojmë atë.

Për detaje të mëtejshme mbi skedarët e analizave të përdorura, referojuni seksionit për analizën e ueb-it nga Matomo më poshtë.

Qëllimet e mësipërme përbëjnë gjithashtu interesat tona legjitime në përpunimin e të dhënave personale sipas nenit. 6 paragrafi 1 pika f GDPR.

4. Periudha e ruajtjes së të dhënave, e drejta e kundërshtimit dhe opsionet për shmangie
Cookies ruhen në kompjuterin e përdoruesit dhe na transferohen nga ai kompjuter. Si përdorues, ju keni kontroll të plotë mbi përdorimin e cookies. Ju mund të kufizoni ose parandaloni që kompjuteri juaj të dërgojë cookie duke rregulluar cilësimet e shfletuesit tuaj të internetit. Ju mund të fshini çdo cookie të ruajtur në çdo kohë. Ju madje mund të automatizoni fshirjen. Nëse çaktivizoni cookies për faqen tonë të internetit, mund të mos jeni më në gjendje të përdorni gamën e plotë të funksioneve të sajtit.

VI. Enkriptimi
Për t’i mbajtur të dhënat tuaja të sigurta gjatë transmetimit, ne përdorim teknologjinë më të fundit të teknologjisë së enkriptimit (p.sh. TLS/SSL) nëpërmjet HTTPS.

VII. Gazete
1. Detajet dhe shtrirja e përpunimit të të dhënave
Faqja jonë e internetit ju ofron mundësinë e abonimit në buletinin tonë falas. Kur regjistroni një abonim, të dhënat që futni në ekranin e hyrjes na dërgohen.

Adresa e emailit
Kompania/organizata (opsionale)
Përshëndetje (opsionale)
Emri (opsionale)
Mbiemri (opsionale)
shteti (opsionale)
Interesat e zgjedhura (opsionale)
Ne gjithashtu regjistrojmë të dhënat e mëposhtme si pjesë e regjistrimit:

Adresa IP e kompjuterit që hyn në faqen tonë të internetit
Data dhe ora e regjistrimit
Gjatë procesit të regjistrimit, ne do t’ju kërkojmë të jepni pëlqimin tuaj për përpunimin tonë të të dhënave dhe do t’ju drejtojmë drejt kësaj politike të të dhënave.

Asnjë e dhënë nuk do t’i përcillet palëve të treta si pjesë e përpunimit të të dhënave gjatë furnizimit të buletinit. Të dhënat do të përdoren vetëm për furnizimin e buletinit.

2. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave pas abonimit në buletin dhe me pëlqimin e përdoruesit është art. 6 paragrafi 1 pika a GDPR.

3. Qëllimi i përpunimit të të dhënave
Ne regjistrojmë adresën e emailit të përdoruesit për të na lejuar të dërgojmë buletinin.

Ne mbledhim të dhëna të tjera si pjesë e regjistrimit të abonimit për të parandaluar që shërbimet tona të përdoren në mënyrë të papërshtatshme dhe për të parandaluar përdorimin e mashtrimit të adresës së emailit. Të dhënat gjithashtu na ndihmojnë të ofrojmë informacion të përshtatur.

4. Periudha e ruajtjes së të dhënave
Të dhënat fshihen sapo nuk kërkohen më për të arritur qëllimin për të cilin janë regjistruar. Prandaj, ne e mbajmë të regjistruar adresën e emailit të përdoruesit për aq kohë sa përdoruesi mbetet i abonuar në buletinin.

Të dhënat e tjera personale të mbledhura gjatë regjistrimit gjithashtu do të fshihen kur përdoruesi të çabonohet nga buletini.

5. E drejta e kundërshtimit dhe opsionet për shmangie
Përdoruesit mund të çabonohen nga buletini në çdo kohë. Vetë buletini përfshin një lidhje përkatëse.

Kjo gjithashtu i lejon përdoruesit të tërheqin pëlqimin e tyre në lidhje me ruajtjen nga ana jonë të të dhënave personale të mbledhura gjatë regjistrimit.

VIII. Formulari i kontaktit dhe kontakti me email
1. Detajet dhe shtrirja e përpunimit të të dhënave
Faqja jonë e internetit përfshin një formular kontakti që ju lejon të kontaktoni me ne në mënyrë elektronike. Kur një përdorues përdor këtë opsion, ne marrim dhe ruajmë të dhënat e futura në ekranin e hyrjes. Të dhënat përfshijnë:

Emri
Mbiemri
Adresa e emailit
Mesazh
Gjatë procesit të dërgimit, ne do t’ju kërkojmë të jepni pëlqimin tuaj për përpunimin tonë të të dhënave dhe do t’ju drejtojmë drejt kësaj politike të të dhënave.

Ju gjithashtu keni mundësinë të na kontaktoni në adresën e emailit të dhënë. Nëse e bëni këtë, ne do t’i ruajmë të dhënat personale të përdoruesit të përfshira në email.

Ne nuk do t’ia japim këto të dhëna askujt tjetër. Të dhënat do të përdoren vetëm për trajtimin e bisedës sonë.

2. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave me pëlqimin e përdoruesit është art. 6 paragrafi 1 pika a GDPR.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave të marra si pjesë e komunikimit me email është arti. 6 paragrafi 1 pika f GDPR. Nëse komunikimi me email ndjek lidhjen e një kontrate, baza ligjore do të jetë më tej neni. 6 paragrafi 1 pika b GDPR.

3. Qëllimi i përpunimit të të dhënave
Ne përpunojmë të dhënat personale të marra nga ekrani i hyrjes vetëm për qëllime të trajtimit të kontaktit. Kur përdoruesit na kontaktojnë me email, kjo përbën gjithashtu interesin legjitim për përpunimin e të dhënave.

Të dhënat e tjera personale të përpunuara gjatë transmetimit shërbejnë për të parandaluar abuzimin e formularit të kontaktit dhe për të siguruar që sistemet tona kompjuterike të mbeten të sigurta.

4. Periudha e ruajtjes së të dhënave
Të dhënat fshihen sapo nuk kërkohen më për të arritur qëllimin për të cilin janë regjistruar. Për sa i përket të dhënave personale nga ekrani i hyrjes së formularit të kontaktit dhe atyre të marra me email, kjo vlen kur biseda përkatëse me përdoruesin të ketë përfunduar. Biseda ka përfunduar kur rrethanat tregojnë se lënda përkatëse është zgjidhur plotësisht.

Të dhënat personale shtesë të mbledhura gjatë transmetimit do të fshihen më së voni pas shtatë ditësh.

5. E drejta e kundërshtimit dhe opsionet për shmangie
Të gjithë përdoruesit mund të tërheqin në çdo kohë pëlqimin e tyre për përpunimin e të dhënave të tyre personale. Nëse një përdorues na kontakton me email, ai mund të kundërshtojë në çdo kohë ruajtjen e të dhënave të tij personale nga ana jonë. Nëse e bëjnë këtë, biseda nuk mund të vazhdojë më tej.

Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj dhe të kundërshtoni ruajtjen e të dhënave tona me telefon (emri dhe adresa e kontrollorit) ose duke dërguar një email në tërheqjen@adelphi.de.

Nëse e bëni këtë, ne do të fshijmë të gjitha të dhënat personale të regjistruara si pjesë e kontaktit tonë.

IX. Takime online, thirrje konferencash dhe uebinarë përmes “Zoom”
Ne përdorim mjetin “Zoom” për të zhvilluar konferenca telefonike, takime online, video-konferenca dhe/ose webinare (në tekstin e mëtejmë: “Takime në internet”). “Zoom” është një shërbim i Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, California (95113), SHBA).

1. Përgjegjësia
Nëse vizitoni faqen e internetit “Zoom”, ofruesi i “Zoom” është përgjegjës për përpunimin e të dhënave.
Megjithatë, vizita në faqen e internetit është e nevojshme vetëm për përdorimin e “Zoom” në mënyrë që të shkarkohet softueri për përdorimin e “Zoom”.

Mund të përdorni gjithashtu “Zoom” nëse futni ID-në përkatëse të takimit dhe, nëse është e nevojshme, të dhëna të tjera aksesi për takimin drejtpërdrejt në aplikacionin “Zoom”.

Nëse nuk dëshironi ose nuk mund të përdorni aplikacionin “Zoom”, funksionet bazë mund të përdoren edhe nëpërmjet një versioni të shfletuesit, të cilin mund ta gjeni edhe në faqen e internetit “Zoom”.

Kur përdorni “Zoom”, përpunohen lloje të ndryshme të dhënash. Shtrirja e të dhënave varet gjithashtu nga informacioni që jepni përpara ose gjatë pjesëmarrjes në një “takim online”.

2. Përshkrimi i përpunimit të të dhënave
Të dhënat personale të mëposhtme i nënshtrohen përpunimit:

Detajet e përdoruesit: emri, mbiemri, telefoni (opsionale), adresa e postës elektronike, fjalëkalimi (nëse nuk përdoret “Single-Sign-On”), fotografia e profilit (opsionale), departamenti (opsionale)
Të dhënat meta të takimit: subjekti, përshkrimi (opsionale), adresat IP të pjesëmarrësve, informacioni i pajisjes/hardware
Për regjistrime (opsionale): skedar MP4 i të gjitha regjistrimeve video, audio dhe prezantimi, skedar M4A i të gjitha regjistrimeve audio, skedar teksti i bisedës së takimit në internet.
Kur telefononi me telefon: informacion mbi numrin e telefonit në hyrje dhe në dalje, emrin e shtetit, kohën e fillimit dhe të përfundimit. Nëse është e nevojshme, mund të ruhen të dhëna të tjera të lidhjes, si adresa IP e pajisjes.
Të dhëna me tekst, audio dhe video: Mund të jeni në gjendje të përdorni funksionet e bisedës, pyetjeve ose anketave në një “takim në internet”. Në këtë masë, shënimet e tekstit që bëni përpunohen për t’i shfaqur dhe, nëse është e nevojshme, për t’i regjistruar ato në “takimin online”. Për të mundësuar shfaqjen e videos dhe riprodhimin e audios, të dhënat nga mikrofoni i pajisjes suaj terminale dhe nga çdo video kamera e pajisjes terminale do të përpunohen në përputhje me rrethanat gjatë kohëzgjatjes së takimit. Mund ta fikni ose heshtni vetë kamerën ose mikrofonin në çdo kohë duke përdorur aplikacionet “Zoom”.
Për të marrë pjesë në një “takim online” ose për të hyrë në “sallën e mbledhjeve”, duhet të paktën të jepni informacion për emrin tuaj.

3. Përshkrimi i përpunimit të të dhënave
Ne përdorim “zoom” për të kryer “takime online”. Nëse duam të regjistrojmë “takime online”, do t’ju informojmë paraprakisht në mënyrë transparente dhe – nëse është e nevojshme – do të kërkojmë pëlqimin tuaj. Fakti i regjistrimit do të shfaqet edhe në aplikacionin “Zoom”.

Nëse është e nevojshme për qëllimin e regjistrimit të rezultateve të një takimi në internet, ne do të regjistrojmë përmbajtjen e bisedës. Megjithatë, kjo zakonisht nuk do të jetë rasti.

Në rastin e webinareve, ne gjithashtu mund të përpunojmë pyetjet e bëra nga pjesëmarrësit në uebinarë për qëllime të regjistrimit dhe ndjekjes së webinareve.

Nëse jeni i regjistruar si përdorues në “Zoom”, raportet për “takimet në internet” (meta të dhënat e takimeve, të dhënat telefonike, pyetje dhe përgjigje në uebinarë, funksioni i anketimit në uebinarë) mund të ruhen deri në një muaj në “Zoom”. “.

Mundësia e “gjurmimit të vëmendjes” të bazuar në softuer në mjetet e “takimit online” si “Zoom” është çaktivizuar.

Vendimmarrja e automatizuar siç përcaktohet nga Art. 22 GDPR nuk përdoret.

4. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave
Për sa i përket përpunimit të të dhënave personale, § 26 BDSG është baza ligjore për përpunimin e të dhënave.
Nëse, në lidhje me përdorimin e “Zoom”, të dhënat personale nuk kërkohen për krijimin, kryerjen ose përfundimin e marrëdhënies së punës, por megjithatë janë një komponent elementar në përdorimin e “Zoom”, Art. 6 Paragrafi 1 germa f) GDPR është baza ligjore për përpunimin e të dhënave. Në këto raste ne jemi të interesuar për zhvillimin efektiv të “takimeve online”.

Në aspekte të tjera, baza ligjore për përpunimin e të dhënave gjatë kryerjes së “takimeve online” është Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, për aq sa takimet zhvillohen në kuadër të marrëdhënieve kontraktuale.

Nëse nuk ekziston një marrëdhënie kontraktuale, baza ligjore është Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Edhe këtu jemi të interesuar për zbatimin efektiv të “takimeve online”.

5. Marrësi/transferimi i të dhënave
Të dhënat personale të përpunuara gjatë pjesëmarrjes në “takimet në internet” në përgjithësi nuk u kalohen palëve të treta, përveç rasteve kur synohet të transmetohet në mënyrë specifike.
Ju lutemi vini re se përmbajtja nga “takimet në internet” si dhe takimet personale shpesh përdoren për të komunikuar informacion me klientët, palët e interesuara ose palët e treta dhe për këtë arsye synohet të transmetohet.
Marrës të tjerë: Ofruesi i “Zoom” merr domosdoshmërisht njohuri për të dhënat e sipërpërmendura në masën që kjo parashikohet në marrëveshjen tonë të përpunimit të kontratës me “Zoom”.

6. Përpunimi i të dhënave jashtë Bashkimit Evropian
“Zoom” është një shërbim nga një ofrues nga SHBA. Prandaj, përpunimi i të dhënave personale kryhet edhe në një vend të tretë.
Ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e porosive me ofruesin e “Zoom” me klauzola kontraktuale standarde të BE-së.

Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në Zoom mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të ofruesit në: https://zoom.us/privacy dhe https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360000126326-Official- Deklarata-BE-GDPR-Pajtueshmëria

X. Punë
Është mirë që jeni të interesuar të punoni për ne!

Ne e marrim shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale gjatë gjithë procesit të aplikimit dhe për këtë arsye dëshirojmë t’ju tregojmë se si i mbrojmë të dhënat.

Portali i aplikimit online mund të aksesohet nëpërmjet faqes tonë “Tregu i Karrierës”. Për t’ju ofruar një proces aplikimi të përshtatshëm, ne përdorim zgjidhjen softuerike të ofruesit BITE GmbH, Magirus-Deutz-Straße 16, 89077 Ulm (www.b-ite.de). Në këtë kontekst, BITE GmbH vepron si përpunues në përputhje me Art. 4 Nr. 8, Art. 28 GDPR. Duke thirrur faqen e shpalljes së punës, krijohet një lidhje me sistemin e menaxhimit të aplikacioneve online me BITE GmbH.

1. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale
Ne përpunojmë të dhënat e aplikantit në mënyrë që të përmbushim detyrimet tona përgatitore ose kontraktuale gjatë procesit të aplikimit sipas Artit. 6 paragrafi 1 pika b GDPR dhe, nëse procedurat ligjore e kërkojnë këtë, sipas nenit. 6 paragrafi 1 pika f GDPR (në Gjermani zbatohet gjithashtu Akti Federal i Mbrojtjes së të Dhënave §26 BDSG). Të gjithë punonjësit dhe agjentët e kontraktuar të adelphi kanë qenë shprehimisht të detyruar të respektojnë dispozitat e mbrojtjes së të dhënave.

Nëse të dhënat personale të një kategorie të veçantë sipas nenit. 9 paragrafi 1 GDPR transmetohet vullnetarisht si pjesë e një aplikacioni, përpunimi i këtyre të dhënave është gjithashtu objekt i nenit. 9 paragrafi 2 pika b GDPR (p.sh. të dhëna për shëndetin si paaftësia ose të dhëna në lidhje me përkatësinë etnike). Nëse gjatë procesit të aplikimit kërkojmë të dhëna personale të një kategorie të veçantë sipas nenit. 9 paragrafi 1 GDPR nga aplikantët, përpunimi i këtyre të dhënave është gjithashtu objekt i nenit. 9 paragrafi 2 pika a GDPR (p.sh. të dhëna për shëndetin që kërkohen për kryerjen e punës).

Kjo politikë e të dhënave zbatohet për të gjitha të dhënat personale që na dërgoni me aplikacionin tuaj, qofshin ato në internet, me shkrim ose në ndonjë mënyrë tjetër, dhe për çdo informacion që mund të nxirret nga të dhënat kur na i dërgoni për shqyrtim në lidhje me punësimin në një pozicion të lirë ose vende të lira pune në të ardhmen.

Të dhënat personale përfshijnë deklarata individuale të rrethanave personale materiale, por gjithashtu përfshijnë informacione të tilla si emri juaj, adresa juaj, numri juaj i telefonit ose data e lindjes. Prandaj, ne do të përdorim të dhënat tuaja personale dhe të dhëna të tjera në sistemin tonë të aplikimit në internet vetëm për të siguruar që aplikacionet të përpunohen pa probleme dhe në mënyrë korrekte. Të dhënat tuaja do të vihen në dispozicion vetëm për personat e përfshirë në procesin e aplikimit.

2. Qëllimi i përpunimit të të dhënave
Ne i përpunojmë të dhënat që ju jepni për qëllimin e fillimit të marrëdhënies së punës ose kontraktuale në përputhje me Seksionin 26 (1) BDSG dhe Nenin 6 (1) fjalia 1 lit. b GDPR.

3. Periudha e ruajtjes së të dhënave
Të dhënat tuaja personale do të krahasohen me profilet tona të kërkesave dhe do të vlerësohen në përputhje me rrethanat për qëllime të plotësimit të vendeve të lira të punës. Ne do t’i mbajmë të dhënat tuaja personale vetëm derisa të vendoset që nuk do të punësoheni. Më pas do t’i fshijmë të dhënat tuaja. Kjo zakonisht do të thotë gjashtë muaj më vonë. Nëse ju pranoni, ne mund t’i mbajmë të dhënat tuaja personale në regjistër pasi të ketë përfunduar procesi i aplikimit për një vend vakant të shpallur ose nëse na keni dërguar një aplikim spekulativ në mënyrë që të qëndroni në grupin tonë të aplikantëve për t’u shqyrtuar në rast të vendeve të lira të ardhshme.

4. E drejta e kundërshtimit dhe opsionet për shmangie
Ju mund të kërkoni në çdo kohë për të dhënat tuaja personale dhe t’i korrigjoni ose fshini ato. Ju gjithashtu mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale. Për të tërhequr pëlqimin tuaj, ju lutemi na dërgoni një email në: jobs@adelphi.de

Sa herë që vizitoni faqet tona të internetit, serverët tanë të uebit ruajnë gjithmonë përkohësisht të dhënat e lidhjes për kompjuterin që kërkon qasje, faqet e internetit në të cilat po aksesoni, datën dhe kohëzgjatjen e vizitës suaj, ID-të e shfletuesit tuaj dhe të sistemit operativ dhe uebsajtin nga i cili keni aksesuar faqen tonë . Ne e bëjmë këtë për të ndihmuar në ruajtjen e sistemeve tona të sigurta. Çdo e dhënë tjetër personale regjistrohet vetëm kur ju e vendosni në sistemin tonë si pjesë e procesit të aplikimit.

Ne kemi vendosur të gjitha masat e nevojshme teknike dhe organizative për të mbrojtur siç duhet të dhënat që na jepni nga humbja, keqpërdorimi ose përdorimi i paautorizuar. Kjo përfshin ruajtjen e të dhënave tuaja në ambiente të sigurta biznesi që janë jashtë kufijve për publikun.

adelphi nuk mund të pranojë asnjë përgjegjësi për dëmin që mund të pësoni nga transmetimi i të dhënave tuaja personale përmes internetit.

Duke rënë dakord me kushtet e përdorimit dhe duke dërguar formularin e plotësuar në internet, ju pranoni që të dhënat tuaja të ruhen në përputhje me dispozitat ligjore. Përndryshe, ne nuk do të jemi në gjendje të përpunojmë aplikacionin tuaj online.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale, ju lutemi na dërgoni një email: jobs@adelphi.de.

XI. Videot e ngulitura në YouTube
Ne futim videot e YouTube në disa nga faqet tona të internetit. Këto shtojca operohen nga YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kur hyni në një faqe interneti me plug-in-in e YouTube dhe klikoni videon, do të lidheni me serverët e YouTube. Kur kjo ndodh, YouTube merr informacion mbi sajtet që po vizitoni. Nëse jeni identifikuar në llogarinë tuaj në YouTube, YouTube do të jetë në gjendje të gjurmojë sjelljen tuaj të sërfit. Ju mund ta parandaloni këtë duke dalë paraprakisht nga llogaria juaj në YouTube.

Kur filloni një video në YouTube, ofruesi përdor cookie që mbledhin të dhëna për sjelljen e përdoruesit.

Nëse i keni çaktivizuar cookie-t për programin Google Ad, këto kuki në YouTube do të çaktivizohen gjithashtu. Megjithatë, YouTube ruan të dhëna të mëtejshme, jopersonale të përdoruesit në skedarë të tjerë cookie. Nëse dëshironi ta parandaloni këtë, do t’ju duhet të çaktivizoni cookies në cilësimet e shfletuesit tuaj.

Për më shumë informacion mbi mbrojtjen e të dhënave dhe YouTube, referojuni politikës së të dhënave të ofruesit këtu: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

XII. Videot e ngulitura të Vimeo
Ne futim videot e Vimeo në disa nga faqet tona të internetit. Këto shtojca operohen nga Vimeo Inc., Kujdes: Departamenti Ligjor, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Kur hyni në një faqe interneti me shtojcën Vimeo dhe klikoni videon, do të lidheni me serverët e Vimeo. Kur kjo ndodh, Vimeo merr informacion mbi faqet që po vizitoni. Nëse jeni identifikuar në llogarinë tuaj Vimeo, Vimeo do të jetë në gjendje të gjurmojë sjelljen tuaj të sërfit. Ju mund ta parandaloni këtë duke dalë paraprakisht nga llogaria juaj Vimeo.

Ju lutemi vini re se Vimeo mund të përdorë Google Analytics; shikoni politikën e të dhënave (https://www.google.com/policies/privacy) dhe opsionet tuaja të tërheqjes për Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) dhe cilësimet e Google në lidhje me të dhënat përdorni për qëllime marketingu (https://adssettings.google.com/).

Për më shumë informacion mbi mbrojtjen e të dhënave dhe Vimeo, referojuni politikës së të dhënave të ofruesit këtu: https://vimeo.com/privacy.

XIII. Mediat sociale
Ne mbajmë një prani në internet në mediat sociale dhe platformat për të komunikuar me perspektivat dhe përdoruesit aktivë atje dhe për t’i mbajtur ata të përditësuar në shërbimet tona. Kur hyni në rrjetet dhe platformat e mediave sociale, do të zbatohen termat dhe kushtet e operatorëve përkatës dhe politikat e të dhënave.

Nëse nuk shënohet ndryshe në politikën tonë të të dhënave, ne përpunojmë të dhënat e përdoruesve që komunikojnë me ne përmes rrjeteve ose platformave të mediave sociale, p.sh. duke lënë komente në faqet tona të internetit ose duke na dërguar mesazhe.

1. Komponentët e Facebook
Butonat e mediave sociale që përdorim në faqen tonë të internetit përputhen me rregullat e mbrojtjes së të dhënave. Ata nuk ju lidhin automatikisht me Facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Duke klikuar butonin Pëlqim të Facebook kur jeni identifikuar në llogarinë tuaj në Facebook, mund të lidhni përmbajtjen e faqes sonë të internetit me llogarinë tuaj në Facebook. Kjo do t’i lejojë Facebook-ut të gjurmojë vizitën tuaj në faqen tonë të internetit në llogarinë tuaj të përdoruesit. Ju lutemi vini re se ne si ofrues i faqeve tona nuk jemi të informuar për të dhënat e transmetuara ose se si Facebook i përdor të dhënat. Për më shumë informacion, shihni politikën e të dhënave të Facebook në https://facebook.com/policy.php.

2. Komponentët e rekomandimit të Twitter
Butonat e mediave sociale që përdorim në faqen tonë të internetit përputhen me rregullat e mbrojtjes së të dhënave. Ata nuk ju lidhin automatikisht me Twitter (Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.).

Duke përdorur Twitter dhe funksionin e tij të ri-tweet-it, faqet e internetit që vizitoni lidhen me llogarinë tuaj në Twitter dhe u komunikohen përdoruesve të tjerë. Kjo gjithashtu transmeton të dhëna në Twitter.

Ju lutemi vini re se ne si ofrues i faqeve tona nuk jemi të informuar për të dhënat e transmetuara ose se si Twitter i përdor të dhënat. Për më shumë informacion, shihni politikën e të dhënave të Twitter në https://twitter.com/privacy.

3. Komponentët e rekomandimit të LinkedIn
Butonat e mediave sociale që përdorim në faqen tonë të internetit përputhen me rregullat e mbrojtjes së të dhënave. Ata nuk ju lidhin automatikisht me LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA).

Duke klikuar butonin Rekomandoni të LinkedIn kur jeni identifikuar në llogarinë tuaj në LinkedIn, mund të lidhni përmbajtjen e faqes sonë të internetit me llogarinë tuaj në LinkedIn. Kjo do të lejojë LinkedIn të gjurmojë vizitën tuaj në faqen tonë të internetit në llogarinë tuaj të përdoruesit të LinkedIn.

Ne nuk kemi kontroll mbi të dhënat që LinkedIn regjistron në këtë mënyrë, as mbi shtrirjen e të dhënave që LinkedIn mbledh në këtë mënyrë. Ne nuk jemi të informuar se çfarë të dhënash merr LinkedIn. Për detaje mbi të dhënat e mbledhura nga LinkedIn dhe për të drejtat tuaja dhe opsionet e cilësimeve, shihni politikën e të dhënave të LinkedIn këtu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XIV. Google reCAPTCHA
Ne përdorim shërbimin reCAPTCHA të ofruar nga Google Inc. për të mbrojtur porositë që na dërgoni duke përdorur formularin e internetit. Shërbimi reCAPTCHA përdor një pyetje për të përcaktuar nëse hyrjet janë bërë nga një qenie njerëzore apo me mashtrim nga përpunimi i automatizuar me makinë. Kërkesa përfshin transmetimin e adresës IP të dërgimit dhe mund të përfshijë të dhëna të mëtejshme të kërkuara nga Google për të operuar shërbimin reCAPTCHA. Kjo përfshin transmetimin e të dhënave tuaja te Google dhe përdorimin e tij prej tyre. Duke përdorur reCAPTCHA, ju pranoni që Google të përdorë të dhënat tuaja të njohjes për dixhitalizimin e veprave të tjera. Nëse keni aktivizuar anonimizimin e IP-së në këtë faqe interneti, Google do të shkurtojë adresën tuaj IP përpara transmetimit brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose shteteve të tjera palë në Traktatin për Zonën Ekonomike Evropiane. Në disa raste të jashtëzakonshme, adresa e plotë IP do të transmetohet në një nga serverët e Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Google do ta përdorë këtë informacion në emër të operatorit të kësaj faqe interneti për të analizuar përdorimin tuaj të shërbimit. Adresa IP e dërguar nga shfletuesi juaj si pjesë e reCAPTCHA nuk do të lidhet me të dhëna të tjera që ka Google. Këto të dhëna i nënshtrohen politikës së të dhënave të mbetura të Google. Për më shumë informacion mbi politikën e të dhënave të Google, shihni: https://www.google.com/policies/privacy/.

XV. Analiza në internet nga Matomo (ish-PIWIK)
1. Shtrirja e përpunimit të të dhënave personale
Ne përdorim mjetin me burim të hapur Matomo (dikur PIWIK) në faqen tonë të internetit për të analizuar sjelljen e shfletuesve të përdoruesve tanë. Softueri ruan një cookie në kompjuterin e përdoruesit (shih më lart për më shumë rreth cookies). Kur aksesohet ndonjë pjesë e faqes sonë të internetit, ruhen të dhënat e mëposhtme:

Dy bajt të adresës IP të sistemit që hyn
Data dhe ora e hyrjes në sajt
Uebfaqja e aksesuar (emri dhe URL-ja)
Faqja e internetit nga e cila përdoruesi ka arritur në faqen e internetit të aksesuar (referues)
Nëndomenet e aksesuara nga faqja e internetit e aksesuar
Kohëzgjatja e vizitës në faqen e internetit
Sa shpesh aksesohet faqja e internetit
Rezolucioni i ekranit
Koha si në zonën kohore të përdoruesit
Skedarët e klikuar dhe shkarkuar
Lidhjet e klikuara në faqet e jashtme të internetit
Koha e krijimit të faqes (koha e nevojshme që faqja të krijohet dhe shfaqet)
Vendndodhja e përdoruesit: vendi, rajoni, qyteti, gjerësia dhe gjatësia e përafërt (gjeopozicioni) bazuar në pikën e hyrjes në internet
Gjuha kryesore e shfletuesit
Agjenti i përdoruesit të shfletuesit
Ky softuer funksionon vetëm në serverët që presin faqen tonë të internetit. Të dhënat personale të përdoruesve ruhen atje dhe askund tjetër. Të dhënat nuk janë të aksesueshme për palët e treta.

Softueri është vendosur në mënyrë që të mos ruan adresën e plotë IP, por në vend të kësaj maskon 2 bajt të adresës IP (shembull: 192.168.xxx.xxx). Kjo e bën të pamundur lidhjen e adresës IP të cunguar me kompjuterin që hyn.

2. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale të përdoruesve është art. 6 paragrafi 1 pika f GDPR.

3. Qëllimi i përpunimit të të dhënave
Përpunimi i të dhënave personale të përdoruesve na lejon të analizojmë sjelljen e tyre në surfing. Duke analizuar të dhënat e marra, ne mund të përpilojmë informacione se si përdoren komponentët e ndryshëm të faqes sonë të internetit. Kjo na ndihmon të vazhdojmë të përmirësojmë faqen tonë të internetit dhe përvojën e saj të përdoruesit. Qëllimet e mësipërme përbëjnë gjithashtu interesat tona legjitime në përpunimin e të dhënave sipas nenit. 6 paragrafi 1 pika f GDPR. Anonimizimi i adresave IP plotëson në mënyrë adekuate interesat e përdoruesve në mbrojtjen e të dhënave të tyre personale.

4. Periudha e ruajtjes së të dhënave
Të dhënat fshihen sapo nuk na duhen më për regjistrimet tona.

Në rastet tona, kjo korrespondon me gjashtë muaj më vonë.

5. E drejta e kundërshtimit dhe opsionet për shmangie
Cookies ruhen në kompjuterin e përdoruesit dhe na transferohen nga ai kompjuter. Si përdorues, ju keni kontroll të plotë mbi përdorimin e cookies. Ju mund të kufizoni ose parandaloni që kompjuteri juaj të dërgojë cookie duke rregulluar cilësimet e shfletuesit tuaj të internetit. Ju mund të fshini çdo cookie të ruajtur në çdo kohë. Ju madje mund të automatizoni fshirjen. Nëse çaktivizoni cookies për faqen tonë të internetit, mund të mos jeni më në gjendje të përdorni gamën e plotë të funksioneve të sajtit.

Ne u ofrojmë përdoruesve tanë mundësinë për të hequr dorë nga procesi i analizës. Për ta bërë këtë, ndiqni lidhjen përkatëse. Kjo do të ruajë një tjetër cookie në sistemin tuaj që i thotë sistemit tonë të mos ruajë të dhënat tuaja të përdoruesit. Nëse e fshini këtë cookie nga sistemi juaj më vonë, do t’ju duhet të vendosni sërish cookie-n e tërheqjes.

Ju mund të zgjidhni të mos keni një numër unik identifikimi të cookie-t të analitikës në ueb të caktuar në kompjuterin tuaj për të shmangur grumbullimin dhe analizën e të dhënave të mbledhura në këtë faqe interneti.
Për të bërë këtë zgjedhje, ju lutemi klikoni më poshtë për të marrë një cookie të tërheqjes.

Ju jeni zgjedhur aktualisht. Kliko këtu për të hequr dorë.

Për më shumë detaje mbi cilësimet e privatësisë në Matomo, ndiqni lidhjen: https://matomo.org/docs/privacy/.

XVI. Të drejtat e subjektit të të dhënave
Nëse të dhënat tuaja personale përpunohen, ju jeni një subjekt i të dhënave siç përcaktohet në GDPR dhe rrjedhimisht keni të drejtat e mëposhtme:

1. E drejta e aksesit
Ju keni të drejtë të kërkoni informacion nga kontrollori nëse ne po përpunojmë ndonjë të dhënë personale që lidhet me ju.

Nëse e bëjmë këtë, ju mund të kërkoni më tej informacion nga kontrolluesi për sa vijon:

qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale;
kategoritë e të dhënave personale të përpunuara;
marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u zbulohen ose do t’u zbulohen të dhënat personale që lidhen me ju;
periudha për të cilën të dhënat personale në lidhje me ju synohen të mbeten të regjistruara ose, nëse kjo nuk mund të specifikohet, kriteret për përcaktimin e periudhës së ruajtjes;
nëse keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale që lidhen me veten tuaj, të kërkoni kufizimin e përpunimit nga kontrolluesi ose të kundërshtoni përpunimin;
nëse keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës;
çdo gjë në dispozicion në burimin e të dhënave nëse subjekti me të cilin po kërkoni nuk e ka marrë vetë;
nëse ka pasur ndonjë vendimmarrje dhe profilim të automatizuar sipas nenit. 22 paragrafët 1 dhe 4 GDPR dhe – të paktën aty ku ishte kështu – informacion i dobishëm mbi logjikën themelore dhe ndikimin dhe efektet e ndjekura të këtij përpunimi tek subjekti i të dhënave.
Ju keni të drejtë të kërkoni informacion nëse të dhënat personale që lidhen me ju do t’i transmetohen një shteti ose një organizate ndërkombëtare jo anëtare të BE-së. Ju keni të drejtë në këtë kontekst të kërkoni informacion mbi masat mbrojtëse të përshtatshme sipas nenit. 46 GDPR lidhur me transmetimin.

2. E drejta për korrigjim
Ju keni të drejtë të kërkoni që kontrolluesi të korrigjojë dhe/ose të plotësojë të dhënat personale që lidhen me ju nëse këto të dhëna janë të pasakta ose të paplota. Kontrolluesi është i detyruar ta bëjë këtë pa vonesë.

3. E drejta e kufizimit të përpunimit
Ju mund të kërkoni kufizime për përpunimin e të dhënave personale që lidhen me veten tuaj nëse zbatohen sa vijon:

Nëse kontestoni saktësinë e të dhënave personale që lidhen me veten tuaj për një periudhë që lejon kontrolluesin të kontrollojë korrektësinë e të dhënave;
Përpunimi i të dhënave është i paligjshëm dhe ju kundërshtoni fshirjen e të dhënave në favor të kufizimit të përdorimit të të dhënave personale;
Kontrolluesi nuk kërkon më të dhënat personale për qëllime përpunimi, por ju nevojiten ato për të legjitimuar, ushtruar ose mbrojtur një pretendim ligjor;
Ju keni kundërshtuar përpunimin në përputhje me nenin. 21 paragrafi 1 GDPR dhe ende nuk është vërtetuar nëse interesat legjitime të kontrollorit janë më të mëdha se interesat tuaja.
Nëse përpunimi i të dhënave personale në lidhje me veten tuaj ka qenë i kufizuar, të dhënat pa pëlqimin tuaj nuk mund të përdoren as për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore, as për të zbatuar mbrojtjen e të drejtave të një individi ose personi juridik, as nuk mund të përpunohen në interesin publik të Bashkimin Evropian ose një prej shteteve anëtare të tij. Kjo nuk vlen për ruajtjen e të dhënave.

Nëse përpunimi është kufizuar në përputhje me kushtet e mësipërme, ju do të njoftoheni nga kontrollori përpara se të hiqen çdo kufizim.

4. E drejta e fshirjes
a) Detyrimi për fshirje

Ju mund të kërkoni që kontrolluesi të fshijë menjëherë të dhënat personale që lidhen me veten tuaj; atëherë kontrolluesi është i detyruar të fshijë të dhënat menjëherë, me kusht që të zbatohet një nga kushtet e mëposhtme:

Të dhënat personale në lidhje me ju nuk kërkohen më për të arritur qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe.
Ju tërhiqni pëlqimin tuaj, sipas të cilit përpunimi u bë legjitim sipas nenit. 6 paragrafi 1 pika a ose neni. 9 paragrafi 2 pika a GDPR, dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunim.
Ju kundërshtoni përpunimin sipas artit. 21 paragrafi 1 GDPR dhe kundërshtimi juaj nuk anashkalohet nga arsye legjitime për përpunim, ose ju kundërshtoni përpunimin sipas nenit. 21 paragrafi 2 GDPR.
Të dhënat personale në lidhje me ju janë përpunuar në mënyrë të paligjshme.
Fshirja e personit që lidhet me veten është e nevojshme që kontrolluesi të përmbushë një detyrim ligjor të vendosur mbi të nga ligji i Bashkimit Evropian ose ligjet kombëtare të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Të dhënat personale në lidhje me ju janë mbledhur në lidhje me ofertën e shërbimeve të shoqërisë së informacionit sipas nenit. 8 paragrafi 1 GDPR.
b) Njoftimi i të tretëve

Nëse kontrolluesi ka publikuar të dhëna personale në lidhje me ju dhe është detyruar t’i fshijë ato sipas nenit. 17 paragrafi 1 GDPR, kontrolluesi do të ndërmarrë veprime, duke përfshirë masat teknike, duke përdorur teknologjinë e disponueshme dhe me shpenzimet e duhura, me qëllim që të njoftojë çdo kontrollues që përpunon të dhënat tuaja personale se ju si subjekt i të dhënave keni kërkuar fshirjen e të gjitha lidhjeve me të dhënat personale në fjalë. ose në kopjet ose riprodhimet e tyre.

c) Përjashtimet

E drejta e fshirjes bëhet e pavlefshme nëse përpunimi është i nevojshëm

të ushtrojë të drejtën e shprehjes dhe informimit të lirë;
të përmbushë një detyrim ligjor që kërkon që kontrolluesi të përpunojë të dhënat që i imponohen nga ligji i Bashkimit Evropian ose ligjet kombëtare të një shteti anëtar të Bashkimit Evropian, ose të kryejë një detyrë në interes të publikut ose të kryejë detyra ekzekutive të caktuara për kontrolluesin;
në interes të shëndetit dhe sigurisë publike sipas nenit. 9 paragrafi 2 pika h dhe i dhe art. 9 paragrafi 3 GDPR;
për qëllime arkivimi në interes të publikut, për kërkime shkencore ose historike ose për qëllime statistikore sipas nenit. 89 paragrafi 1 GDPR, me kusht që e drejta e përshkruar në seksionin a) mund të supozohet në mënyrë të arsyeshme se parandalon ose pengon seriozisht arritjen e qëllimeve të përpunimit;
për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore.
5. Detyrimi i njoftimit
Nëse keni pohuar të drejtën tuaj për korrigjim, fshirje ose kufizim të përpunimit kundër kontrolluesit, kontrolluesi është i detyruar të njoftojë të gjithë marrësit të cilëve u janë zbuluar të dhënat personale në lidhje me ju për korrigjimin ose fshirjen përkatëse të të dhënave ose për kufizimin. të përpunimit të tyre. Kontrolluesi përjashtohet nga ky detyrim kur një njoftim i tillë rezulton i pamundur ose i paarsyeshëm.

Ju keni të drejtë të informoheni se cilët janë këta marrës.

6. E drejta për transportueshmëri të të dhënave
Ju keni të drejtë të merrni të dhënat personale në lidhje me veten tuaj që i keni dhënë një kontrolluesi në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina. Ju gjithashtu keni të drejtë t’i transmetoni këto të dhëna një kontrolluesi tjetër pa kontrolluesin të cilit i keni dhënë të dhënat që ju pengon ta bëni këtë dhe nëse

ju keni rënë dakord për përpunimin sipas nenit. 6 paragrafi 1 pika a GDPR ose neni. 9 paragrafi 2 pika një GDPR ose përpunimi rregullohet nga një kontratë sipas nenit. 6 paragrafi 1 pika b GDPR dhe
përpunimi ndodh duke përdorur metoda të automatizuara.
Kur e ushtroni këtë të drejtë, ju mund t’u kërkoni më tej kontrolluesve që t’i dërgojnë të dhënat personale që lidhen me ju drejtpërdrejt te një kontrollues tjetër, me kusht që kjo të jetë teknikisht e realizueshme. Kjo nuk duhet të ndikojë negativisht në liritë dhe të drejtat e të tjerëve.

E drejta e transportueshmërisë së të dhënave nuk shtrihet në përpunimin e të dhënave personale kur një përpunim i tillë është i nevojshëm për përmbushjen e një detyre në interes publik ose për ushtrimin e detyrave ekzekutive të caktuara nga kontrolluesi.

7. E drejta për kundërshtim
Ju keni të drejtë të kundërshtoni për arsye që rrjedhin nga situata juaj personale në çdo kohë kundër përpunimit të të dhënave personale që lidhen me veten tuaj, ku përpunimi legjitimohet nga neni. 6 paragrafi 1 pika e ose f GDPR; kjo vlen në masë të barabartë për profilizimin e legjitimuar nga këto dispozita.

Kontrolluesi do të pushojë së përpunuari të dhënat tuaja personale përveç rastit kur ata mund të provojnë arsye legjitime bindëse për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja ose përpunimi ndjek pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

Nëse të dhënat personale që lidhen me veten tuaj përpunohen për qëllime reklamimi të drejtpërdrejtë, ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja personale për këtë qëllim; kjo vlen njëlloj për profilizimin ku ndodh në lidhje me një reklamë të tillë të drejtpërdrejtë.

Nëse kundërshtoni përpunimin për reklamim të drejtpërdrejtë, të dhënat personale që lidhen me ju nuk do të përpunohen më për këtë qëllim.

Në lidhje me përdorimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit – pavarësisht nga Direktiva 2002/58/EC – mund të ushtroni të drejtën tuaj për të kundërshtuar me anë të metodave të automatizuara që i nënshtrohen specifikimeve teknike.

8. E drejta për të tërhequr miratimin tuaj sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave
Ju keni të drejtë të tërhiqni miratimin tuaj sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave në çdo kohë. Pëlqimi juaj për tërheqje nuk ndikon në legjitimitetin e çdo përpunimi që ka ndodhur me pëlqimin tuaj përpara tërheqjes.

9. Vendimmarrje individuale e automatizuar, duke përfshirë profilizimin
Ju keni të drejtë të mos i nënshtroheni asnjë vendimi që sjell implikime ligjore për ju ose që ka efekte të ngjashme, thelbësisht negative për ju, nëse vendimi i përmendur bazohet vetëm në përpunimin e automatizuar; kjo përfshin profilizimin. Ju nuk e keni këtë të drejtë nëse vendimi

është e nevojshme për të lejuar lidhjen ose përmbushjen e një kontrate midis jush dhe kontrolluesit,
është legjitime sipas dispozitave ligjore të Bashkimit Evropian ose shteteve të tij anëtare të cilave kontrolluesi i nënshtrohet dhe këto dispozita ligjore përfshijnë masat e duhura që mbrojnë të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme personale ose
bëhet me pëlqimin tuaj të shprehur.
Megjithatë, vendime të tilla mund të jenë marrë në bazë të të dhënave personale të kategorive të veçanta sipas nenit. 9 paragrafi 1 GDPR përveç rasteve kur neni. 9 paragrafi 2 pika a ose g GDPR zbatohen gjithashtu dhe janë marrë masat e duhura për të mbrojtur të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme personale.

Në lidhje me rastet (1) dhe (3), kontrolluesi do të marrë masat e duhura paraprake për të mbrojtur të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme personale; masa të tilla paraprake do të përfshijnë të paktën të drejtën për të zbatuar ndërhyrjen e një individi njerëzor tek kontrolluesi, për të paraqitur mendimin tuaj dhe për të kundërshtuar vendimin.

10. E drejta për t’u ankuar pranë autoritetit mbikëqyrës
Nëse besoni se përpunimi i të dhënave personale në lidhje me veten tuaj është në shkelje të GDPR, ju keni të drejtë të bëni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës, veçanërisht në shtetin anëtar të BE-së, vendin tuaj të punës ose vendndodhjen e shkeljes së pretenduar. janë në. Kjo nuk ndikon në rekursin tuaj ndaj mjeteve të tjera juridike administrative ose gjyqësore.

Autoriteti mbikëqyrës që merr ankesën do ta mbajë ankuesin të përditësuar mbi statusin dhe rezultatet e ankesës, duke përfshirë përdorimin e mjeteve juridike sipas nenit. 78 GDPR.

XVII. Ndryshime në politikën tonë të të dhënave
Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë këtë politikë të të dhënave për ta mbajtur atë në përputhje me kërkesat më të fundit ligjore ose për ta përshtatur për të pasqyruar ndryshimet në shërbimet tona, p.sh. nëse prezantojmë shërbime të reja. Versioni më i fundit i politikës sonë të të dhënave do të zbatohet për çdo vizitë të mëtejshme.

Versioni i fundit: 19 Mars 2021