Konferenca e Platformës Dinarike të Pindos Ballkanike 3

Platforma e shkëmbimit transnacional për menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj në rajonin Dinarik

Mbi 60 pjesëmarrës nga të gjitha vendet pjesëmarrëse takohen © Aleksandar Palace Hotel
Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Kaja Shukova hap takimin dhe shpreh mbështetjen e saj për nismën © MMPH

Konferenca e Platformës Dinarike të Pindos Ballkanike 3

Në konferencën e tretë të platformës, pjesëmarrësit ranë dakord për një deklaratë të seminarit ku ata shprehën dëshirën e tyre për të punuar drejt një traktati ligjërisht të detyrueshëm për ruajtjen dhe menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj në të gjithë rajonin.

Takimin e hapi Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Kaja Shukova, e cila në prani të mbi 60 pjesëmarrësve shprehu mbështetjen e Maqedonisë së Veriut për iniciativën .

Një grup i shkëputur për monitorimin ranë dakord që një grup pune ekspertësh monitorues DiBaPi duhet të krijohet dhe të vazhdojë të takohet për të ecur drejt zhvillimit të një kuadri të përbashkët monitorimi.

Shkarkimet

Axhenda e takimeve

Deklarata e mbledhjes

Deklaratë për shtyp MMJPH

Lista e pjesëmarrësve

Prezantimet

Sesioni 1: Statusi i platformës Dinaric Balkan Pindos dhe hapat e mëtejshëm

Mirësevini nga Maqedonia e Veriut
Ministrja Kaja Shukova, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Prezantimi dhe synimet e takimit, reagimet mbi progresin që nga takimet e para
Andrea Solić dhe Katrina Marsden, Carnivora Magna dhe adelphi, sekretariati i platformës

Menaxhimi i mishngrënësve të mëdhenj në Maqedoninë e Veriut
Vlatko Trpeski, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Rrëqebulli i Ballkanit në Konventën për Speciet Migruese
Iskra Stojanova, Konventa e Karpateve

Përditësim nga secili vend: Situata ligjore, menaxhimi, çështje kritike, shembuj të mirë

Opsionet për një marrëveshje për mishngrënësit e mëdhenj në rajonin Dinarik-Ballkan-Pindos
Aspektet ligjore, Arie Trouwborst, Universiteti i Tilburgut

Rishikimi i projekteve të kryera dhe në vazhdim të lidhjes në territorin e mishngrënësve të mëdhenj në rajonin Dinarik-Ballkan-Pindos
Rok Černe, Jernej Javornik, Shërbimi Pyjor i Sllovenisë

Sesioni 2: Fokusimi në monitorim

Hyrje në ditë
Aleksandra Majić Skrbinšek, Universiteti i Lubjanës, DivjaLabs doo

Monitorimi si mjet kyç i menaxhimit
Djuro Huber, Carnivora Magna

Paraqitja e një shembulli të bashkëpunimit ndërkufitar në monitorimin e popullsisë së madhe mishngrënëse
Francesca Marucco, JETA Ujku Alpet

Avantazhet dhe disavantazhet e monitorimit të popullsisë së madhe mishngrënëse duke përdorur shenjat e vëzhgimit të pranisë së kafshëve
Jasna Jeremić, MESD, Kroaci

Avantazhet dhe disavantazhet e monitorimit të popullsisë së madhe mishngrënëse duke përdorur kurthe fotografike
Dime Melovski, MASH

Avantazhet dhe disavantazhet e monitorimit të popullsisë së madhe mishngrënëse duke përdorur gjenetikën molekulare
Tomaž Skrbinšek, Universiteti i Lubjanës, Fakulteti Bioteknik, DivjaLabs doo

Pushoni seanca
Grupi 1: Marrëveshja e platformës

Përfaqësues kryesisht nga autoritetet menaxhuese (ministritë e mjedisit dhe bujqësisë) dhe disa ekspertë u takuan për të diskutuar llojin e marrëveshjes ndërkombëtare të nevojshme për të mbështetur aktivitetet e platformës. Kishte një marrëveshje të përgjithshme që në terma afatgjatë, një traktat ndërkombëtar do të ofronte bazën më të mirë për shkëmbimin dhe bashkëpunimin afatgjatë. Megjithatë, disa shprehën rezerva për mbështetjen e ministrave dhe departamenteve të punëve të jashtme, të cilët ende nuk janë të vetëdijshëm për nismën. Anëtarët e grupit propozuan që mund të provohej një qasje me dy faza, së pari duke përfshirë ministrat në një masë më të madhe duke i inkurajuar ata që të nënshkruanin një Memorandum Mirëkuptimi ku thuhet se ata do të punonin së bashku për një traktat të ardhshëm. Pjesëmarrësit ranë dakord ta vendosnin këtë me shkrim në Deklaratën e Punëtorisë.

Grupi 2: Fokusimi në monitorim

Punëtoria e fokusuar në monitorimin e popullsisë së madhe mishngrënëse në rajonin Dinarik-Ballkan-Pindos prodhoi disa ide premtuese për përmirësimin e monitorimit të popullatave të ariut të murrmë, ujkut dhe rrëqebullit në zonë. Pjesëmarrësit u ndanë në grupe të vogla dhe u udhëzuan të imagjinonin një skenar ideal për monitorimin e popullsisë së madhe mishngrënëse në rajon në 10 vjet. Grupet dolën me një sërë idesh, duke përfshirë monitorimin e harmonizuar ndërkufitar, bazat e të dhënave të përbashkëta, identifikimin e korridoreve të rëndësishme të habitatit dhe monitorimin gjenetik të secilës specie. Ide të tjera përfshinin takime të rregullta për shkëmbimin e informacionit, monitorim të koordinuar në nivel popullsie duke përdorur metodologji të bazuara në shkencë dhe prodhimin e një harte vjetore të shpërndarjes për të gjithë rajonin bazuar në një qasje të standardizuar për të tre speciet. Punëtoria synonte të nxiste një partneritet të fortë dhe të besueshëm midis të gjithë aktorëve në rajon, me pjesëmarrësit që u kërkua të gjenin zgjidhje idesh pa u kufizuar nga pengesat aktuale. Pjesëmarrësit ranë dakord të formojnë një grup pune dhe të takohen në internet për të planifikuar hapat e ardhshëm të bashkëpunimit.