Takimi 1 i Platformës Dinarike

Platforma e shkëmbimit transnacional për menaxhimin e mishngrënësve të mëdhenj në rajonin Dinarik

© Solic

Takimi 1 i Platformës Dinarike

Qëllimi i takimit ishte të mblidhte së bashku përfaqësues të qeverisë nga Dinaridët, duke u fokusuar në Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Kroacinë, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Slloveninë me përfshirjen e Bullgarisë dhe Greqisë, për të diskutuar qasjet e përbashkëta ndaj mishngrënësve të mëdhenj. (LC) menaxhimi i popullsisë në të gjithë rajonin. Kjo bazohet në vitet e punës së ekspertëve në rajon për të krijuar një platformë shkëmbimi/dialogu transnacional. Në veçanti, grupi iu referua “Deklaratës së Budvës” të rënë dakord në një takim rajonal të Platformës së BE-së mbi Bashkëjetesën ndërmjet njerëzve dhe mishngrënësve të mëdhenj 1 në Budva, Mali i Zi 2 ku pjesëmarrësit kërkuan krijimin e një platforme LC në Dinarides 3 . Kjo tregoi qartë interesin e përfaqësuesve të shtetit, shkencëtarëve, OJQ-ve dhe grupeve të interesit për të krijuar një qasje pjesëmarrëse midis vendeve. Ky takim solli diskutimet në nivel qeveritar dhe hodhi hapat e parë drejt një Memorandumi të Mirëkuptimit (MoU) mbi këtë temë.

Shkarkimet

Axhenda e takimeve

Minutat e mbledhjes

Prezantimet

Dita 1

Financimi i këtij takimi: Hyrje në Programin e Asistencës Këshillimore, Sonja Otto, Agjencia Gjermane e Mjedisit

Përshëndetje nga Agjencia Federale Gjermane e Natyrës (BfN), Katharina Steyer, BfN

Sfondi i një platforme dinarike, Đuro Huber, Carnivora Magna

Gjetjet nga raporti i sfondit: Mishngrënësit e mëdhenj në dinaridet: Monitorimi, Menaxhimi, Kërcënimet dhe Konfliktet Andrea Solić, Carnivora Magna

Politika e BE-së për mishngrënësit e mëdhenj dhe udhëzimi për mbrojtjen e specieve të reja Marco Cipriani, Komisioni Evropian

Shembuj të llojeve të ndryshme të platformave të shkëmbimit në mishngrënës të mëdhenj:

Platforma Mishngrënësit e Mëdhenj, Ungulat e Egra dhe Shoqëria (WISO) e Konventës Alpine, Rok Černe, Kryetar i grupit të punës WISO, Shërbimi Pyjor Slloven

Platforma e BE-së për bashkëjetesën midis njerëzve dhe mishngrënësve të mëdhenj, Katrina Marsden, Sekretariati Platforma e BE-së, adelphi

Platformat Rajonale për Mishngrënësit e Mëdhenj, Valeria Salvatori, Istituto di Ecologia Applicata

Dita 2

Objektivat e bashkëpunimit makro-rajonal brenda EUSALP për lidhjen ekologjike dhe infrastrukturën e gjelbër alpine, Nika Debeljak, Instituti për ruajtjen e natyrës së Sllovenisë, bashkëkryesues i EUSALP

Bashkëpunimi ndërkombëtar për LC nga brenda dhe jashtë rajonit. Shembuj dhe diskutim

Angazhimi i palëve të interesuara, LIFE Lynx, Magda Sindičić, Universiteti i Zagrebit

Planifikimi i menaxhimit ndërkufitar: LIFE DINALP BEAR (të dhënat si bazë për menaxhimin), Nives Pagon, Shërbimi Pyjor Slloven

Masat parandaluese/kompensuese, shembuj në të gjithë BE-në, Katrina Marsden, adelphi

Dëme në Slloveni, Rok Černe, Shërbimi Pyjor Slloven

Për më shumë informacion shihni: